Името на Старавина

Категорија: Преданија - Legends - Μύθος

Имало во Старавина стари лозја, ова било погодно место за лозје. Грозјето се обработувало во природни камења за вино.

Односно биле издлабени камењата, направени како корита за вино и напарвени камења за цедење на вино. Претежно стари лозја, старо вино. Оттука е името на Старавина.
И денес се најдуваат шишиња со старо вино.

16-staravina

Раскажувач: Пеце 39 години, с.Старавина, запишал Игор Тасевски, јануари 2014 год.

Експертски извештај за природните /историските знаменитости во општина Новаци
Тема: ТРАДИЦИЈАТА И ЖИВОТОТ ВО МАРИОВСКИОТ ДЕЛ НА ОПШТИНА НОВАЦИ
Изработил: М-р Игор Тасевски
Април 2014