Gratis Joomla Templates by Hostmonster Coupon

Оливера Макриевска - Експертски извештај за историските знаменитости во Општина Новаци

Мариовскиот регион претставува природна целина, претежно ридско планински предел,  што приближно го  зафаќа  јужниот и дел од централниот дел од територијата на Република Македонија.

Повеќе...

Марија Ѓеорѓиева - Брник, Будимирци, Градешница

Општина Новаци се наоѓа во Јужниот дел на Република Македонија. Сместена е во југоисточниот дел на Пелагониската рамнина, централниот дел на течението на Црна Река, битолскиот дел на Мариово и пограничниот дел со Грција.

Повеќе...

Божидар Бошковски - Експертски извештај за природните знаменитости во Општина Новаци

Македонија е земја која е позната по добра местоположба, земја со богата историја, неопишлива природа како и земја со доста обичаи. Една таква област позната по својата историја, етнологија, традиција и култура која се наоѓа во нејзиниот краен јужен дел е областа позната како Мариово.

Повеќе...

Владимир Кузманов - Експертски извештај за истoриските знаменитости во општина Новаци

Ако некоја област во Македонија е позната, специфична и значајна во поглед на историја, традиција, култура, етнологија тоа дефинитивно е Мариово. Мариово е исто така необична и по својата природна убавина и по својата местоположба.

Повеќе...

Мимоза Донев - Експертски извештај за природните и историските знаменитости во општина Новаци

Мариово се наоѓа во јужниот дел на Република Македонија, непосредно покрај границата со Грција и го зафаќа средното сливно подрачје на Црна Река. Од сите страни е заградено со пространи планински масиви, како што се Ниџе и Кожуф на југ, Селечка Планина од запад, Дрен Планина од север и Козјак со ограноци на Кожуф од исток и претставува специфична природна целина.

Повеќе...

Игор Тасевски - Традицијата и животот во мариовскиот дел на Општина Новаци

Мариово е една од географски најголемите области во Македонија. Регион кој е поделен меѓу три општини: Прилеп, Кавадарци и Новаци. Секако и дел кој спаѓа во редот на најретко населените во Македонија. Од друга страна, Мариово е еден од регионите кој е често споменуван во народните умотворби, а и регион кој е богат со историски настани.

Повеќе...