Gratis Joomla Templates by Hostmonster Coupon

Дрен – Cornus mas

dren

Дренот е листопадна грмушка со среден или висок раст и до 5 метри.

Повеќе...

Леска – Corylus avellana

leska

Леската спаѓа во родот на листопадни дрвја и големи грмушки и достигнува висина до 5 метри.

Повеќе...

Даб – Querqus robur

dab

Дабот е многугодишно дрво, високо и до 30 метри, има спирално распоредени листови, а цветовите имаат облик на реси.

Повеќе...

Брест – Ulmus campestris

brest

Брестот е листопадно дрво, виско околу 20 метри, имам моќен корен , јајчести листови со кратки дршки на врвот зашилени,

Повеќе...

Шумска јагода – Fragaria vesca

sumska jagoda

Шумската јагода расте на ридовите покрај шумите, покрај патишта и слично.

Повеќе...

Шипинка – Rosa canina

sipinka

Шипинката е повеќегодишна листопадна грмушка која може да достигне висина од 1-5 метри.

Повеќе...

Чичок – Artium lappa

cicok

Оваа билка се вбројува во групата на повеќегодишни растенија со разгрането стебло до 1,5 метри и има големи тркалезно-јајчести лисја.

Повеќе...

Чемер – Gentiana lutea

cemer

Чемерот е повеќегодишна билка со цврсто и високо стебли до 1,5 метри.

Повеќе...

Црн слез – Malva silvestris

crn slez

Црниот слез има стебло високо до 1 метар и доста јак корен.

Повеќе...

Црвен кантариот – Centaurium erythraea

crven kantarion

Името на ова растение потекнува од латинските зборови centum – стотина и aurum – злато, што значи лек што вреди како злато.

Повеќе...

Цикорија – Cichorium intybus

cikorija

Цикоријата е билка која има траен и вретенест корен, круто и исправено стебло и достигнува висина до 1,5 метри.

Повеќе...

Троскот – Polygonum aviculare

troskot

Троскотот е едногодишна зељеста билка чии жилави стебленца ползат по земјата и достигаат должина до 60 цм.

Повеќе...

Трнинка – Prunus spinosa

trninka

Трнинката е грмушка висока до 3 метри, и има многу трнчиња. Лисјата на ова растение се јајчести а цветовите бели и многу ситни.

Повеќе...

Тиква – Cucurbita pepo

tikva

Тиквата е едногодишно растение со ползаво стебло до 8 метри на кое има боцки.

Повеќе...

Тегавец – Plantago lanceolata

tegavec

Има повеќе врсти на тегавец(тесен,среден и широк) и сите се многу лековити.

Повеќе...

Салеп – Orchis morio

salep

Салепот е повеќегодишна билка со стебло високо до 50 цм. Листовите се издолжени а цветот кој е сместен на врвот на билката е во повеќе различни бои.

Повеќе...

Рузмарин – Rosmarinus officinalis

ruzmarin

Рузмаринот спаѓа во групата на дрвенести многугодишни растенија, има разгрането стебло со исправени гранки високи до 2 метри, а лисјата се долги до 4 сантиметри и многу тенки.

Повеќе...

Риган – Origanum vulgare

rigan

Стеблото на риганот е исправено и високо до 70 цм. Лисјата се јајчести, а цветовите се ситни, имаат розово-виолетова боја и се наоѓаат на врвот на гранчината.

Повеќе...

Црна рибизла – Ribes nigrum

ribizla

Оваа билка спаѓа во родот на грмушки и е повеќегодишно растение со висина до 2 метри.

Повеќе...

Ресник – Eupatorium cannabinum

resnik

Ресникот е зељесто растение кое расте на влажни места покрај шуми патишта и потоци.

Повеќе...

Пиреј – Agropyron repens

pirej

Пирејот е повеќегодишно жилаво растение, високо до 1 метар со долги тенки и плоснати листови со зелена боја, а цветовите се сместени во класови.

Повеќе...

Пашканат – Pastinaca sativa

paskanat

Пашканатот е 2 годишно растение од родот на цветни растенија кое има голем и вретенест корен со жолта боја.

Повеќе...

Петровец – Agrimonia eupatoria

petrovec

Петровецот е повеќегодишна зељеста билка, која расте до 1 метар.

Повеќе...

Папрат – Aspidium filix mas

paparat

Папратот е повеќегодишно растение кое расте во висина од околу 20–30 cm.

Повеќе...

Планински чај – Sideritis scardica

planinski caj

Планинскиот  чај е едногодишна билка, со исправено четириаголно стебло со висина од 60 cm.

Повеќе...

Пелин – бел, црн, комфорен

pelin

Пелинот е трајна билка со разгрането стебло, полугрмушест облик и со висина до 1 метар.

Повеќе...

Орев – Juglans regia

orev

Оревот е отпорно и витално листопадно дрво, кое расте како самоник во шумите и на влажни места.

Повеќе...

Овчарска торбичка – Capsella bursa-pastoris

ovcarska torbicka

Овчарската торбичка има исправено, слабо разгрането стебло кое расти до 50 cm.

Повеќе...

Невен – Calendula officinalis

neven

Овај преубав цвет има разгрането и влакнесто стебло со висина до 50 cm, долги листови и крупни цветови со портокалово – жолта боја.

Повеќе...