Gratis Joomla Templates by Hostmonster Coupon
  • Манастир Свети Димитриј во областа Tрново

    Недалеку од с. Будимирци кое се наоѓа на 845 метри надморска височина, се наоѓа село Трново на 905 метри надморска височина кое денес важи за напуштена и запоставена област.

  • Село Будимирци

    На надморска висина од 857м од десна страна на Црна Река се наоѓа селото Будимирци кое е типично ридско-планинско село.